Vedtægter§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Ebeltoft Cykelmotion og er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. § 2 Foreningens formål

Ebeltoft Cykelmotion har til formål gennem cykelmotion at skabe et fællesskab og et socialt miljø med foreningens aktivitet som det centrale.

Stk. 2: At lave fælles ture til motionsløb for alle medlemmer.

Stk. 3: At give medlemmerne en god oplevelse af cykling på motionsplan.§ 3 Medlemskab

Som medlemmer optages alle personer, der har interesse for motionscykling. Unge under 18 år optages i henhold til bestyrelsens forretningsorden

Man er medlem og kan deltage i foreningens aktiviteter, når kontingentet er betalt.

Ethvert medlem er pligtig til at overholde retningslinier og regulativer, som den til enhver tid siddende bestyrelse har udfærdiget.

Klubben har intet ansvar for skader, som medlemmet måtte blive udsat for eller påføre sig selv, andre personer, ting eller genstande under træning, ture, motionsløb eller andre arrangementer af enhver art inden for klubbens regi. Skader som klubbens medlemmer måtte forvolde i ovennævnte sammenhænge, er derfor medlemmets eget ansvar og risiko.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold angivet i forretningsordenen giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er stemmer for eksklusion, og medlemmet har haft mulighed for at fremføre sit forsvar. Eksklusionen kan herefter prøves ved den førstkommende generalforsamling. Stk. 2: Når et medlem er i kontingentrestance efter den 1. juni, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet.§ 4 Kontingent.

Ebeltoft Cykelmotion`s kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves i april måned.


 
§ 5 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Ebeltoft Cykelmotions anliggender.

Stk. 2: Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelse skal ske offentlig med mindst 2 ugers varsel på klubbens hjemmeside eller via e-mail.

Stk. 3: Evt. forslag til generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Valgbar og stemmeberettiget er ethvert medlem.

Stk. 5: Afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Kampvalg afgøres altid ved hemmelig afstemning.


 
§6 Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse: Ulige år formand + 1 medlem. Lige år 1 medlem.

7. Valg af suppleant

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt


 
§8 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3 personer, som leder foreningen mellem to generalforsamlinger.

Bestyrelsen konstituerer – ud over posten som formand – sig selv og udfærdiger forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og uddelegere ansvar og økonomi efter behov.


 
§9 Regnskabsåret.

Regnskabsåret er lig med kalenderåret.


 
§ 10 Tegningsret.

Tegningsret for foreningen varetages af formanden og kassereren i forening.

Dog tegnes foreningen af hele bestyrelsen ved køb eller salg af fast ejendom.


 
§ 11 Ebeltoft Cykelmotions opløsning.

Bestemmelse for Ebeltoft Cykelmotions opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.

Stk. 3: Opnås der et flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvori antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, ikke har nogen indflydelse på beslutningsdygtigheden.

Stk. 4: I tilfælde af Ebeltoft Cykelmotions opløsning overgår formue til velgørende formål.


 
Vedtaget på generalforsamling den 12 marts 2020.